72 HOOFDSTUK X. t staan voor het geven van voorstellingen door het Hoog- duitsche operagezelschap te Rotterdam, van welke voor stellingen steeds door velen wordt gebruik gemaakt. Wij achten het een groot geluk omtrent den toestand van het armwezen gunstig te kunnen berigten, ons gevoe len daaromtrent voornamelijk grondende op het jaarlijksche verslag van het Burgerlijk armbestuur, hetwelk als bijlage CC hierachter is gevoegd. Met genoegen merkt men uit dat verslag op, dat de doorgaande bedeelingen evenzeer als de tijdelijke konden verminderd worden en dat ook Scheveningen in dien gunstigen toestand deelde, ten gevolge van de voordeelige uitkomsten der haringvisscherij. Bij vergelijking van den toestand van het armwezen met dien van het vorig jaar of van vroegere jarenblijkt duidelijk dat daarin vooruitgang bestond en dat de be hoeften der armenklasse niet alleen geenszins met het cijfer der bevolking toegenomen zijn, maar eerder tegen over de vermeerdering der bevolking afgenomen zijn. Het afgeloopen jaar kenmerkte zich dan ook door veel wat tot vooruitgang in den toestand van het armwezen leiden kon: wij mogten ons in een zachten winter, een vroegtijdig voorjaar en een voortreffelijken zomer verheugen voor den ambachtsman was er steeds overvloed van werk het brood bleef op een redelijken prijs en ook de prijs der aardappelen was niet bovenmatig hoog. Met dankbaarheid op die gunstige omstandigheden wij zende, mogen wij toch ook niet voorbijzien, dat door de ingezetenen krachtdadig wordt medegewerkt om de armoede te voorkomen of te bestrijden. Behalve al hetgeen door verschillende godsdienstige en andere genootschappen voor Armwezen. x I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 78