2 139 8 131 134 87 47 493 3,435 156 37591 1,707 70 ÏJ77 2,306 1,728 86 1,814 a. Landmagt b. Zeemagt en op genoemd tijdstip was de bevol king: a. der gevangenissen b. van de gestichten en bewaar plaatsen voor krankzinnigen Op 31 December 1872 bestond het getal personenbe- hoorende tot de land- en zeemagtuit Getal geborenen in de Gemeente 2,306 levend levenloos aangegeven Te zamen Sterfte in de Gemeente zonder levenloos aangegevenen 1,134 1,129 Getal huwelijken Het bijhouden van de Registers 2,263 807 van den Burgerlijken Stand en van de bevolking heeft tot de volgende opmer kingen geleid a. Registers van den Burgerlijken Stand. Moesten wij in het vorig Verslag op achteruitgang van het cijfer der bevolking wijzenhet afgeloopen jaar heeft daaromtrent gunstiger verschijnselen opgeleverd. Het getal geborenen overtrof dat der sterfte met 1,172 en bovendien bedroeg het verschil tusschen degenen, die zich hier hebben gevestigd en hendie naar elders zijn vertrokken zoodat het cijfer der bevolking in het jaar 1872 is töegenomen mét j 1,665 t Beide geslachl. Vrouw. Mann. Mann. OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Vrnnw Beide Vro“'c' cMlacbt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 8