I 75 f en in koop: 100 90 2500 en 2000. 50 tot 40 De genoemde afdeeling zag haar ledental in het afge- loopen jaar, toen alhier het 25jarig bestaan der Maat schappij werd gevierd, tot het cijfer van 1227 klimmen. Zij hield weder geregeld hare bijeenkomsten tot bespre king van onderwerpen, wier behandeling voor den land bouw van belang werd geacht, en trachtte op die wijze nuttig te zijn voor het doel der Maatschappi' De viering van het 25jarig bestaan der Maatschappij, waarvoor bij de laatste algemeene vergadering onze ge meente was aangewezen, had in September 1872 plaats, toen tevens alhier een tentoonstelling van voorwerpen van landbouw en de jaarlijksche algemeene vergadering werden gehouden. De tentoonstelling, waarvoor een doel matig gebouw in de Maliebaan was gesteld, beantwoordde ruimschoots aan de verwachting, die men daarvan koesterde, en vond ook algemeenen bijval, terwijl de feestelijkheden, waarvan het programma als bijlage JJ hierachter volgt, bijzonder gestrekt hebben tot veraangenaming van het ver blijf der vele vreemdelingen, die de tentoonstelling be zochten of de algemeene vergadering bijwoonden. Het weder was daarbij evenwel niet gunstig en deed veel mislukken wat tot opluistering had kunnen dieneno. a. de illuminatie van het ’s Gravenhaagsche Boschdie van wege de Gemeente op den avond van den 25sten September zou plaats hebben. Aan de feestcommissie der Maatschappij mag den lof niet worden onthouden dat zij, ondanks den tegenspoed dien zij van het regenachtige weder ondervond, de be zoekers der tentoonstelling veel genot heeft verschaft. Van wege het gemeentebestuur werd een som van in huur: van weiland bouwland - weiland - 1200 bouwland - 1000 n n T) r n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 81