I i 76 I f 1000 ter beschikking van de Maatschappij gesteld voor het uitloven van medailles en premiën voor de bedoelde tentoonstelling. Ook voor de tentoonstelling van pluimgedierte, die door het bestuur van den Koninklijk Zoölogisch-Botanischen tuin den 15 en 16 September gehouden werd, verleende de ge meente een som van ƒ100 voor het uitloven van medailles. Het Kon. Zool. Botanisch genootschap van acclimatatie neemt voortdurend in bloei toe en de tuin van het genoot schap wordt van lieverlede een sieraad voor de gemeente, dat voor de vreemdelingen veel aantrekkelijks heeftvooral door de aldaar gegeven muzij kuit voeringen. Van invoer van nieuwe gewassen, werktuigen en vee- rassen is ons niets bekend geworden; evenmin werd ons de toepassing van nieuwe uitvindingen medegedeeld. Over misgewas en verlies van oogsten door on we der, hagel, vorst en dergelijke verschijnselen had men zich gelukkig in het afgeloopen jaar niet te beklagen; alleen de sterke warmte in het midden van den zomer oefende een ongunstigen invloed uit op sommige hoog gelegen gronden. De verschillende gewassen hebben in 1872 niet door bijzondere ziekten geleden en zelfs het gewas der aard appelen was niet onvoordeelig en droeg weinig sporen van de gewone ziekte. Onze Gemeente bleef niet gespaard voor de longziekte onder het vee. Uit Bijlage KK kan men ziendat de vee stapel alhier van die ziekte wel niet sterk heeft geleden, maar dat toch verscheidene gevallen zich daarvan in den loop van het jaar bij veehouders hebben voorgedaan. Wij laten hier een opgave volgen der beteelde bunders, met vermelding van de hoofdgewassender tweede vruchten de opbrengst per bunder en de gezamenlijke opbrengst:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 82