I i I e 1 IJ 1 l 77 1 S' bD De berigten omtrent den tuinbouw waren niet ongunstig en voor de bloemisterij is het afgeloopen jaar almede niet onvoordeelig geweest. Het getal bloemisterijen breidt zich althans uit en de bloementeelt heeft in onze gemeente een vrij groote hoogte bereikt. Voor de vruchtenteelt was de afgeloopen zomer minder gunstig; appelen waren zeer schaarsch en ook het gewas der peeren was niet overvloedig. Boomkweekerij en houtteelt hebben in den waren zin des woords in onze gemeente niet plaats. Voor zoo ver men daaronder de boomkweekerijen der gemeente in het Sche- veningsche Bosch zou willen rangschikken, heeft men uit Hoofdstuk V van het verslag kunnen ziendat uit de kweekerijen voortdurend gedeeltelijk in eigen behoefte voor zien kan worden en dat de houthak in het Scheveningsche Bosch voor de gemeente een niet te verwerpen voordeel oplevert. De ontginning van duingrond heeft in 1872 niet zóó veel opgeleverd als vroeger, deels omdat de voortzetting der waterpartij de gewone afzanderij belemmerde en voor- OPBRENGST. Aanmerlnn- H oof d gewassen. Weiland. 146 Hooiland. 5 130 hectaren Rogge. Aardappelen. "S rö3 I Van de op- Fbrengst kan geen opgave 'worden ge- (laan. 106 hectaren ruim. 52 52 2 S so ƒ3 1 2 g Hl L_r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 83