I I 80 II. Nijverheid. De heer J. A. Keurenaer, die met de drie herkozen leden aan de beurt van aftreding was, had verzocht voor herbenoeming niet in aanmerking te komen. De in zijne plaats gekozen heer J. S. Noordeadorp overleed den 29sten December 1872 en derhalve bleef die plaats met 1 Januarij 1873 onvervuld. a. Fabrieknijverheid en ambachten. Van de Kamer van koophandel en fabrieken ontvingen wij haar gewoon jaarlijksch verslag, hetwelk als bijlage MM hierachter volgtterwijl de staat der fabriekendie zij daarbij voegt en dien wij als bijlage NN laten volgende opgaven bevat omtrent de fabrieken in de gemeente, zoo als het model van het gemeenteverslag die verlangt. Ook nu weder klaagt de Kamer over de nalatigheid der fabrie kanten in het doen dier opgaven en wijst zij er op dat daarin de oorzaak gelegen is van de onvolledigheid van den gemelden staat. Ten aanzien van fabrieknijverheid en ambachten geeft het verslag der Kamer van koophandel en fabrieken een naauwkeurig berigt, waartoe wij mogen verwijzen ter ver mijding van nuttelooze herhaling. Bovendien worden in Hoofdstuk V aid. c de inrigtingen besproken, die alhier in het belang der werklieden bestaan cn onder deze de twee volgende, waarop wij als nieuwe instellingen de aan dacht bijzonder vestigennl.de Nederlandsche Nationale Vereeniging van werklieden, voor wier rekening in 1872 de bouw van een veertigtal woningen werd ondernomen en de 's Gravenhaagsche verbruiksvereenigingdie een locaal in de Torenstraat in gebruik heeft en wekelijks ruim ƒ300 omzet. Deze en vele andere nuttige inrigtingen, die in het ver slag worden opgegeven, hebben voorzeker krachtig bijge- I! B -■

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 86