34.38 24.29 en 41. in 1872 ook zeer laag. in 1869: 1870: 1871 1872: By Provinciaal blad n°. Commissaris des Konings in de provincie Zuidholland ons medegedeeld het cijfer der bevolking op 31 December 1869afgeleid uit de uitkomsten der volkstelling op 1 December van dat jaar. Dat cijfertoen bedragende 90,497 werd door toepassing van de mutatiën in 1870 en 1871 gebragt op 91,120 en heeft nu tot punt van uitgang ge strekt. De bijlagen A tot en met Hde laatste ontvangen van den Inspecteur van het geneeskundig Staatstoezigt in de provinciebevatten de gewone statistieke opgaven omtrent de sterfte en bevolking. b. .Registers van bevolking. Deze registers worden steeds zoo naauwkeurig mogelijk bijgehouden en zijn van groote nuttigheidzoowel voor de administratie als voor de ingezetenen. Alleen het zoo genaamde huizenregister liet in volledigheid wel iets te wenschen over, en daarom is last gegeven een geheel Niet alleen meer geboorte en minder sterfte waren hier van de oorzakenook de vestiging in de Gemeente was veel belangrijker dan vroeger; in 1871 vestigden zich hier 3386 en in 1872 niet minder dan 4127 personen. Wel stond hier tegenover een grooter aantal uit de Gemeente vertrokkenen (in 1871 3445 en in het afgeloopen jaar 3634)maar de mutatie bleef toch in het voordeel van het bevolkingscijfer en deed met het verschil tusschen ge boorte en sterfte dat cijfer met 1.8 pCt. ruim stijgen. Dank zij den gunstigen gezondheidstoestandwas de sterfte Hare verhouding was 1 op 45.51 1 1 57 van 1872 werd door den aan .3 r> r> n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 9