88 De Secretaris, W. SIX. De Burgemeester F. G. A. GEVERS DEYNOOT. scholen en bewaarscholen de gewigtige gebeurtenis van 1 April 1572 op doelmatige wijze te doen herdenken, en naar wij vermeenen zijn de indrukkendaardoor met mede werking der onderwijzers en onderwijzeressen te weeg gebragt, voor de schooljeugd niet verloren gegaan. Wij achten ons gelukkig door het gegeven overzigt het bewijs te hebben mogen leveren, dat het afgeloopen jaar voor onze gemeente niet ongunstig is geweest, en wij eindigen met den wensch, dat uwe besluiten steeds zullen mogen strekken tot bevestiging van hare toenemende welvaart. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 28sten April 1873.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 94