95 wij hierbij als bijlage 28. Om eene dergelijke reorga nisatie tot stand te brengen is echter, behalve ruimte in plaats, ook meerdere ruimte in geldmiddelen nood zakelijk; de Raad van Bestuur deed daartoe het ver zoek om een Rijkssubsidie van f 6000, een subsidie van de Provincie van f 2000 en eene verhooging van het subsidie der Gemeente, ad ƒ61,50 tot f 10,500. Van Staatswege werden echter geene gelden op de Staatsbegrooting tot dit doel beschikbaar gesteld, ter wijl ook door de Provincie en de Gemeente daaromtrent vooralsnog geen besluit is genomen. De wijzigingen in den Raad van Bestuur worden in het verslag vermeld, de daarachter gevoegde balans doet den financiêlen toestand kennen. 3°. De Schouwburg In ons Verslag over 1875 werden de voorwaarden (zie bijlage DD tot dat Verslag) reeds medegedeeld, waarop de directie van den Hollandschen Schouwburg voor drie jaren, ingaande 1 September 1876, zou worden aangeboden. Aan die mededeeling kunnen wij thans toevoegen, dat zij voor dien termijn gegund werd aan de Vereeniging «.het Nederlandsch tooneel», welke keuze, naar wij ons vleijen, in het welbegrepen belang blijken moge te zijn van het nationaal tooneel, dat inderdaad behoefte heeft aan eene degelijke leiding. Men mag de Vereeniging den lof niet onthouden, dat zij de belangen van het tooneel naar haar vermo gen behartigt en niets onbeproefd laat om den bloei daarvan te bevorderen. De Directie van den Franschen Schouwburg werd voor het speelsaizoen 1876/77 wederom door ons op gedragen aan den heer Dr. J. F. F. Campbell, wiens onvermoeide ijver, ook in het vorig tooneeljaar be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 101