96 toond, ons een waarborg was, dat hij bij voortduring zich naar behooren van zijne verpligtingen zou kwijten ondanks de bezwaren en moeijelijkhedenwaarmede hij heeft te kampen. De voorwaarden, waarop hij de directie bij vernieuwing aanvaarddewerden weder gewijzigd, maar nu om ze terug te brengen tot den vroegeren toestanddus om ten behoeve van de voor stellingen in het Gemeentebadhuis het leveren van een vaudeville-troep verpligtend te stellenin plaats van het bezit van een operetten-gezelschap. Het subsidie bleef intusschen op het sedert een paar jaar vastge stelde bedrag van f 8000 bepaald. In het afgeloopen jaar werden als nieuwe opera’s opgevoerd: «Hamlet y> van Ambroise Thomas en Pic- colinovan Ernest Guiraud die beide veel succes hadden. Voor de eerste werden de kosten van décors en muziek door de Gemeente gedragen, terwijl den Directeur voor de laatste eene tegemoetkoming uit de Gemeentekas werd verleend alleen in de kosten van aankoop der muziek. Van het locaal van den Schouwburg werd in 1876 geen gebruik gemaakt door het Hoogduitsch operagezelschap uit Rotterdamdat ook in het saizoen 1876/77 zijne voor stellingen gaf in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen, terwijl volgens de bepalingen der overeen komst met de Vereeniging «het Nederlandsch tooneel» geen andere Hollandsche tooneelgezelschappen tusschen 1 September en 31 Mei mogen worden toegelaten. Van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd in den loop van 1876 voornamelijk gebruik gemaakt door het Concert-Diligentiade Maatschappij tot be vordering der toonkunst en de Hoogduitsche opera, terwijl verschillende kleinere bijeenkomsten in de foyer plaats vonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 102