97 Door de Maatschappij tot bevordering der toonkunst werd op 9, 10 en 11 Junij 1876 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een muziekfeest gehou den, waarop Hrndel’s Herakles, de 9de Symphonie van Beethoven en eene mis van Verhulst werden uitgevoerd. Het Museum van moderne kunst is in het afgeloopen jaar weder aanmerkelijk toegenomen. In de eerste plaats mogt het de hooggewaardeerde belangstelling ondervinden van Hare Majesteit de Koningin, die het met eene schilderij vereerde van den heer B. J. van Hove, voorstellende het voormalig Weeshuis der Hervormde Diaconie te ’sHage. De in het voorjaar te Rotterdam gehouden tentoon stelling van levende meesters stelde de Commissie in de gelegenheid tot het aankoopen van drie schilderijen en wel: Het verdachte huis, XVIde eeuw, van C. Rochussen. In het bosch, van J. van de Sande Bakhuijzen. Het binnenbrengen van het wrak, van Jhr. E. van Heemskergk van Beest. Het aantal schilderijen is thans geklommen tot 31 met het oog op de gestadige vermeerdering dezer ver zameling wordt door de Commissie gewezen op de behoefte aan ruimere localiteit. Wij laten hier volgen de gewone vijfjaarlijksche Het Concert-Diligentiawaarvan de leden na de ope ning der nieuwe zaal zeer zijn toegenomen, gaf in het saizoen 1875/76 acht concerten, als gewoonlijk onder de uitstekende directie van den heer Joh. J. H. Verhulst, waarop zich onder anderen mannen als Johann Brahms, Camille Saint Saöns en Henri Wieniawski deden hooren. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 103