99 b. Wetenschappen: de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, af- deeling ’s Gravenhage de Maatschappijde Toekomst; de Nederlandsche Koraalvereenigingafdeeling ’s Gra venhage de Haagsche quartet- en trio-vereeniging het Muziekgezelschap Sempre Crescendo de Mannenzangvereeniging Caecilian het Haagsche mannenkoor; de Nationale zangschool voor handwerkslieden; het schilderkunstig genootschapPulchri Studio de zangvereeniging Polyhymnia heeft tijdelijk hare oefeningen gestaakt. Onder deze rubriek zij ten slotte genoemd: de Ne derlandsche Toonkunstenaars- Vereeniging waarvan de eerste algemeene vergadering gehouden werd te Am sterdam op 28 Mei 1876 en wier Statuten zijn goedge keurd bij Koninklijk besluit van 8 Augustus 11.n°. 19. Zij stelt zich ten doel, de belangen der in Noord- en Zuid-Nederland levende en aldaar geboren toonkunste naars in het algemeen en die van de leden der veree niging in het bijzonder te behartigen. Dit geschiedt o. a. door het uitvoeren van verdienstelijke werken van Nederlandsche componisten; zulk een uitvoering, die jaarlijksch gegeven wordt in elke gemeente waar meer dan 25 leden zijnhad op 26 April 1876 alhier in de zaal Diligentia plaats. de maatschappij Diligentia; het genootschap Oefening kweekt kennis; Nieuwland Joost van den Vondel;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 105