100 HOOFDSTUK X. Armwezen. het algemeen Het aantal Aangenaam is het ons omtrent den toestand der behoeftige klasse in deze Gemeente een van bedeeld, dat in de beide laatste jaren eenigzins was vermeerderd, is in 1876 wat de vier eerste onder- standswijken (’s Gravenhage) betreftiets minder ge weest; de geringe verhooging van het cijfer der be deelden te Scheveningen betrof hoofdzakelijk de zooge naamde winterbedeelden. De oorzaak van dit ver schijnsel is te zoeken in de minder gunstige uitkomsten der haringvisscherij in het begin van 1876welke ook op andere vakken en bedrijven terugwerkte. Desniet temin hebben de kosten voor het Burgerlijk Armbe stuur in 1876 minder bedragen dan in het vorige jaar, zoodat van het toegestane subsidie de som van 4804.955 ongebruikt is gebleven. Deze goede financiële uitkomsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de vermindering der uitgavendie het Armbestuur voor geneeskundigen onderstand te doen had, een feit dat tot bewijs kan strekken van de juistheid onzer mededeeling in Hoofd stuk Vla, dat de gezondheidstoestand over 1874 zich de ’s Gravenhaagsche afdeeling der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de ’s Gravenhaagsche afdeeling der Maatschappij tot nut der Israëliten; de Vereeniging LichtLiefde, Leven; de Vereeniging ter beoefening van de geschiedenis van ’s Gravenhage de Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. over gunstig oordeel te mogen uitspreken. hen die door het Burgerlijk armbestuur werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 106