101 I in deze Gemeente als bijzonder gunstig heeft doen kennen. Naauwkeurige opgaven omtrent den onderstand door het Burgerlijk Armbestuur in 1876 verstrekt, omtrent het Bestedelinghuisde armenverpleging en de ge neeskundige dienst worden aangetrofTen in het jaar verslag van het Armbestuur, dat hierachter als bijlage 29 is opgenomen. Als reden, waarom het vooralsnog niet mogelijk is de door dit Armbestuur te verleenen hulp gedurig te verminderen overeenkomstig de strek king der Armenwet, wordt daarin gewezen op de vele voorwaarden, die door de kerkelijke armbesturen aan het verleenen van onderstand worden gesteld en waar door hun werkkring zeer wordt beperkt. Wij kunnen echter niet meer doen dan de wenschelijkheid eener ruimere opvatting te dien opzigte uit te spreken. Onder de middelen tot leniging en vermindering van armoede wijzen wij op het Gasthuis en de Ge meente-Apotheek waarvan hiervoren verslag is gegeven en verder op de verschillende instellingen, waarvan de verslagen als bijlagen 30 tot en met 33 hierachter zijn opgenomèn. Het Huis van barmhartigheid is steeds voortgegaan met zorg te dragen voor het onderhoud en de opvoe ding van verwaarloosde kinderen; er bestaat echter gevaar, dat de voortdurende uitbreiding aan dezen werkkring gegeven de financiële krachten der instelling zal te boven gaan. De Vereeniging tot instandhouding van dit gesticht heeft hare statuten ingezondenwaar door zij thans op de lijst der instellingen van welda digheid wordt gebragt. Het is hier de plaats nog van eene andere inrigting melding te maken die in het afgeloopen jaar werd gesticht wij bedoelen de Zeebad-inrigting voor minver- K

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 107