102 ft mogenden. Deze inrigting kwam tot stand door het initiatief van eenige aanzienlijke inwoners dezer Ge meente onder presidium van Mevrouw de Douairière van der Oudermeülen; op het verzoek om een stuk grond der Gemeente bij de- renbaan tot het opslaan eener barak werd door den Raad afwijzend beschikt, de barak is daarop geplaatst aan den weg naar het pompstation der Waterleiding, waar de inrigting in de maand Augustus werd geopend. Uit den aard der’ zaak konden dus de resultaten slechts van weinig be lang zijn; wij koesteren echter dienaangaande in het volgend jaar de beste verwachtingen. Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd. Met betrekking tot het getal armen regtstreeks door het Gemeentebestuur, zonder tusschenkomst van arm besturen ondersteund, verwijzen wij naar de, nevens dit Verslag, gevoegde tabel (Bijlage 34, n°. 1), welke tevens eene aanwijzing bevat van de te dier zake ge dane uitgaven en ontvangsten. Verder gedragen wij ons ten aanzien vin de overige in de Gemeente bestaande Instellingen van Weldadig heid, aan de-almede hiernevens gevoegde tabellen (Bij lage 34, n°. 29) nl. N°. 2 en’ 3. Besturen voor huiszittende armen N°. 4. Genootschappen die aan schamele armen onderstand verleenen; N°. 5. Genootschappen tot het verleenen van onder stand aan behoeftige kraamvrouwen; N°. 6 en 7. Godshuizen (niet zijnde ziekenhuizen of geneeskundige gestichten voor krankzinnigen); 8. Ziekenhuizen lA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 108