103 HOOFDSTUK XT. Landbouw en Veeteelt. Landbouw. N°. 9. Instellingen tot werkverschaffing aan behoef- tigen in daartoe ingerigte werkplaatsen. Instellingen ter voorkoming van armoede door of wege de Gemeente beheerd. De statistieke opgaven betrekkelijk deze instellingen komen in bijlage 35 voor, als van: 1°. Banken van leening. In de nota gevoegd achter de tabel der Bank van leening worden eenige bijzon derheden omtrent den toestand en de werking dezer instelling medegedeeld. 2°. Hulpbanken. 3°. Spaarbanken. De toestand dezer instellingen over het afgeloopen jaar geeft voor zoover ons bekend geen aanleiding tot bijzondere vermelding. De geringe omvang van den landbouw in deze Ge meente is reden, dat dienaangaande zeer weinig kan worden medegedeeld: akkerbouw komt hier bijna in het geheel niet voor; de algemeene toestand der wei en hooilanden was zeer voldoende, zoodat wij hier omtrent gunstiger berigten kunnen geven dan in het vorige Verslag. Ook de tuinbouw, die in deze Ge meente vrij sterk is vertegenwoordigdleverde op enkele uitzonderingen na geen reden tot klagen, terwijl de aardappelteelt niet onvoordeelig was: het beschot was wel is waar niet groot, doch de marktprijs was hoog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 109