104 1°. de Afdeeling 'sGravenhage en omstreken van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw. Het aantal leden is thans geklommen tot het cijfer van 1060; de afdeeling hield vijf gewone vergaderin gen, die druk bezocht werden en waarop verschillende onderwerpen van landbouw en veeteelt met belang stelling werden besproken. De tentoonstelling en hard draverij die van wege deze afdeeling plaats vonden worden hieronder vermeld. 2°. het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap van Accliniatatie. In de hierachter gevoegde nota van het Bestuur (bijlage 36) wordt een overzigt gegeven van den toe stand over 1876. Het aantal leden is weder vermeerderd met 76zoodat het ’t cijfer van 2327 heeft bereikt zoowel dieren als bloemen en gewassen worden met veel zorg behandeld; de diergaarde bevat thans 1777 exemplaren, daarbij verdient vermelding, dat er voor- loopig bij wijze van proefneming een aquarium is op- gerigt. 3°. de s Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging brengt ons geleidelijk tot de vermelding der tentoonstellingen, die in het afgeloopen jaar zijn gehouden. De waarde der landerijen is zoowel in huur als in koop steeds stijgende; cijfers hiervan op te geven is hoogst moeijelijk, daar de prijs zeer verschilt bij meer of minder gunstige ligging der landerijenaan eene dergelijke opgave zou daarom weinig waarde zijn te hechten. De maatschappijen en genootschappen ter bevorde ring van den landbouw hier te vermelden bepalen zich tot:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 110