105 Op 12 en 3 April toch werd door deze Vereeniging eene bloemententoonstelling gehouden, die voor het eerst plaats had in de groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Met smaak in orde gebragt, maakte het geheel een liefelijken indruk; ook het effect bij avond was zeer fraai. Behalve de jaarlijksche tentoonstelling van pluimge dierte', door het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap weder in September gegeven, vermelden wij de hondenten toonstelling, gehouden door de Nederlandsche Jagtver- eeniging Nimrod in Mei 1876 en de tentoonstelling van vruchten, planten en bouquetten, die in October door de afdeeling ’s Gravenhage der Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd uitgeschreven. Beide tentoonstel lingen hadden plaats in het Gebouw en op de terreinen van den Acclimatatietuin. Voor laatstgenoemde tentoon stelling verleende de Gemeente eene bijdrage van f 100, gelijk mede het geval was ten opzigte van de hard draverij met paard en chais, van wege dezelfde Maat schappij gehouden op den rijweg langs het Malieveld op 4 Julij. Voor deze harddraverij wras een prijs uit geloofd ter waarde van ƒ300, benevens twee premien van 100 en f 50. Eindelijk zij nog gewag gemaakt van de tentoon stelling van planten en gewassen door de arbeidende klasse gekweekt, die op 2, 3 en 4 September plaats had in het gebouw der Teekenacademie, tengevolge eener oproeping van eenige ingezetenen, die zich, in navolging der elders gevestigde Floralia-Commissien tot dat doel hadden vereenigd, en daartoe de mede werking van het publiek hadden ingeroepen. Omtrent den invoer van nieuwe gewassenwerktuigen en veerassen zijn ons geene opgaven verstrekt, even min omtrent de toepassing van nieuwe uitvindingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 111