106 Ook de gezondheidstoestand van gewassen en vee gaf geen reden tot klagen. Ziekten in het houtgewas kwamen niet voor; door den zachten winter zijn echter vele rupsennesten in het hout aanwezig, waarvan de vernieling zeer ge- wenscht is voor den volgenden zomer: van gemeente wege wordt hieraan zooveel mogelijk de hand gehouden eene geheele uitroeijing is echter niet mogelijk, zoolang niet ook de particulieren met kracht daartoe medewer ken. De aardappelziekte vertoonde zich voornamelijk in het loof en tastte de knol gelukkig weinig aan. Het vee was over het algemeen gezond; enkele ge vallen van longziekte kwamen echter voor, waarbij de wettelijke bepalingen werden toegepast. Klaauw- en mondzeer vertoonden zich ook, doch niet in hevige mate. Onder het wolvee kwamen geen bijzondere ziekten voor. Wij laten hier volgen eene opgave der beteelde hec taren (bunders) g1 B J Bi OPBRENGST. Hoofdgewassen. 564.90 360 Weiland. Hooiland. Rogge. Aardappelen. Aan merkingen. 6 136 Hoeveelheid der beteelde hectaren. De opbrengsten werden niet opgegeven. o o TJ Ze r- 2 o a. o •3.-8 bl) 'O Hl bD« :s» sa ni n §38 S S-g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 112