107 Omtrent tuinbouw en bloemisterij, welke vakken van landbouw in deze Gemeente veel worden beoefend kan ons verslag gunstig luiden; de marktprijzen der groenten waren hoog, terwijl het beschot voldoende was; de bloemkweekerijen leverden goede uitkomsten op, de tentoonstelling der Tuinbouwvereeniging deed ons de zorg daaraan besteed op prijs stellen. vruchtenteelt boomkweekerijen houtteelt Veestapel. Ten aanzien van den toestand van het vee is na het bovenmedegedeelde weinig te vermeldenhet gunstige weder in het najaar was oorzaak dat het vee tot het 3.70 7.50 273.10 De W’oeste grondenduinen enz. beslaan eene opper vlakte van ongeveer 339 hectaren. Gelijk boven ge meld is wordt met de afzanderijen der Gemeente langs het Kanaal gestadig voortgegaan en zal van den aan nemer G. Keij weder een terrein van circa 2 hectaren geschikt voor beteeling worden overgenomen. Ten aanzien van zandverstuiving en duinbeplanting zijn ons geen feiten bekend de vermelding waardig. Omtrent den toestand van de boomkweekerijen der Gemeente wordt in Hoofdstuk V sub c het een en ander medegedeeld. Luidens ons verstrekte opgaven werden gebruikt: voor tuinbouw 93.10 hectaren De uitkomsten der vruchtenteelt waren minder gun stig de opbrengst der appelen- en peerenboomen was niet hoog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 113