■ui 109 a. J. F. Mans velt Beck. 3 ut II. NIJVERHEID. Fdbrieks- en ambachtsnijverheid. De opgave van de in de Gemeente aanwezige Fa brieken, met vermelding van het getal arbeiders en hunne werkloonen is te vinden in den staat hier achter gevoegd als bijlage 37. Daarin wordt tevens het aantal stoomwerktuigen in elke fabriek en de paardenkracht vermeld. Overigens meenen wij voor de nadere bijzonderheden omtrent fabrieks- en ambachtsnijverheid te mogen verwijzen naar het uitvoerig verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, achter dit verslag opgenomen als bij lage 38, waarvan Hoofdstuk V de Nijverheid betreft. Uit dat verslag blijkt, dat hoewel het jaar 1876 door geheel Europa zich kenmerkte door gedruktheid op dat gebied naar aanleiding van den onzekeren toestand in het Oosten, wij hier allerminst reden tot klagen hebbendaar toch in verschillende vakken van nijverheid groote bedrijvigheid heerschte tenge- Namen der Aanmerkingen. benoemde Leden. 337 162 L. S. Enthoven. 28 Nov. Idem. Idem. Idem. 338 338 338 338 eerste stemming. Het aantal kiezers opgekomen bij de her stemming Gekozen ter vervan ging van den Heer L. Sillevis Jr. 1373 28Nov. en 5 Dec. P. Vakkevisser Fzn. Bij aftreding herkozen. P. F. W. Mouton. H. C. Susan C.H.zn ce o -ü.§ 0) hC .S ïl' ce P

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 115