Ill b. Verveening. Mijnwezen. c. d. Visscherij, binnengaats, op de Zuiderzee en buitengaats. Voor de visscherij leverde het afgeloopen jaar in het algemeen goede uitkomsten op. Het verdient daarbij echter opmerking, dat blijkens hetgeen in Hoofdstuk III van het verslag der Kamer van Koop handel vermeld wordtte Scheveningen de haringvisscherij aanmerkelijk toeneemt, terwijl de schrobnet- en beug- visscherij achteruit gaan. Het eerste verschijnsel komt voort uit de omstandigheid datblijkens de opgedane ervaringdoor hunne tegenwoordige inrigting de bom- schepen voor de haringvisscherij te Scheveningen alle andere visschersvaartuigen in doelmatigheid en zee waardigheid overtreffen. vier serien, werd de eerste serie geheel, de tweede gedeeltelijk volteekend. De toestand der overige inrigtingen onder deze rubriek vallende was eveneens bevredigend. Letter d van Hoofdstuk V eindelijk vermeldt de in stellingen en inrigtingen in het belang der nijverheid zij bestaan in: de afdeeling ’s Gravenhage der Maatschappij tot be vordering van nijverheid; de afdeeling ’s Gravenhage der Vereeniging tot bevor dering van Fabriek- en Handwerksnijverheid (bijlage 39 bevat het jaarverslag der afdeeling) de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industri- èelen, en de Vereeniging voor Handel en Nijverheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 117