6 Wethouders. f 4000 8000 - 2000 - 4500 In het afgeloopen jaar had eene gewigtige verande ring plaats door de benoeming van Jhr. Mr. W. Six tot Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland. Gedurende acht jaren had de Heer Six de betrekking van Gemeente-Secretaris vervuld en daarin de uit- stekendste diensten aan de Gemeente bewezen; allen die hem kenden achtten hem hoog om zijn regt- schapen karakter en zijne groote bekwaamheden. Bij Raadsbesluit van 23 Mei werd hem op de meest eer volle wijze ontslag verleend, waarop in de zitting van grootste naauwgezetheid waar, en heeft ook als lid der Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis belangrijke diensten aan de Gemeente bewezen. De Heer Jhr. F. de Casembroot zag zich wegens drukke ambtsbezigheden verpligt voor het lidmaatschap van den Raad te bedanken. b. Het College van Burgemeester en Wethouders bestaat uit de Heeren Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot, Burgemeester (herbenoemd bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1876, n°. 28). E. B. Baron Wittert van Hoogland, Mr. F. M. Baron van der Duijn, Mr. J. P. Vaillant, Mr. C. A. van der Kemp, wordende door den Burgemeester genoten eene jaar wedde van en door eiken Wethouder als zoodanig De Gemeente-ambtenaren zijn: Gemeente-Secretaris, K. yAN den Heuvel. Gemeente-OntvangerJhr. Mr. A. van der Goes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 12