;4 414 e. Werven en Scheepsbouw. Het aantal scheepstimmerwerven te Scheveningen is in den loop van 1876 met één vermeerderd, waardoor het tot vier is geklommen; tevens bestaat het plan tot de oprigting eener vijfde scheepstimmerwerf. Deze cijfers kunnen strekken tot welsprekende be wijzen van den goeden toestand der visscherij, zoo mede van den bloei van ons zeedorp, daar ook in anderé bedrijven de goede uitwerking daarvan werd ondervonden. De reederij en taanderij van de firma A. E. Maas en Zonen deed drukke zaken; de machinale visch- nettenfabriek van de firma M. Parser en C°. en de fabriek van cementsteen van Jac* Pleysier gingen be langrijk vooruit De overigen behooren aan particuliere schippers tot aanvoer van verschillende handelsartikelen. In 1876 werd havengeld geheven van 45,472 vaar tuigen of 5952 meer dan in 1875. Deze vermeerdering vindt haar oorzaak in den belangrijken zandaanvoer voor de groote werken te Rotterdam en voor de ophooging van het terrein der nieuwe gasfabriek, en verder in den aanvoer van verschillende materialen voor den bouw van huizen alhier. Ofschoon nog steeds, en dikwijls teregt, geklaagd wordt over moeijelijkhedendie de scheepvaart onder vindt, zoo mag aan den anderen kant niet onvermeld blijven, dat in het afgeloopen jaar, ter tegemoetkoming aan bezwaren bij de doorvaart der Loosduinsche en Koningsbrug ondervonden, besloten werd tot vernieu wing dezer beide bruggen. d. In~ en uilklaringen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 120