117 diend; door Burgemeester en c. Nederlandsche Bank (Agentschap der). In Hoofdstuk VI van het verslag der Kamer van Koophandel worden eenige statistieke opgaven gedaan ten aan zien van het hier gevestigde agentschap der Nederlandsche Bank. Verder worden aldaar vermeld: de HóUandsche Bank en de Zuid-Hollandsche credietvereenigingterwijl daaren boven in Hoofdstuk VIII melding wordt gemaakt van eenige alhier gevestigde inrigtingen in verband staande met handel en nijverheidnamelijk aan te leggen van landsche spoorwegstation door de Wagenstraat, Ge dempte Gracht naar de Kapelsbrug werd een begin gemaaktnadat de vroeger verleende concessie in dier voege was gewijzigd. De lijn ’sGravenhage—Delft is thans ook in handen der Haagsche tramway-maatschappij overgegaan; omtrent de exploitatie dezer lijn zal echter eerst in het volgend Verslag worden berigt. Eene nieuwe concessie-aanvraag om een tramway het station van den Rijnspoorweg langs het Bosch en het Kanaal naar het Badhuis werd door den heer I), de Graeff van Polsbroek inge- Wethouders werd op deze aanvraag om verschillende redenen een ongunstig praeadvies uitgebragt; de Raad besloot echter in zijne vergadering van 17 October de eindbeslissing over deze zaak uit te stellentotdat de voorwaarden waarop eene eventuêle concessie zou kunnen worden verleend door Burgemeester en Wethouders waren medegedeeld. De spoorweg naar Scheveningen bleef steeds tot de vrome wenschen behooren, nadat door den Raad ver klaard was dat de rigting ten Z. W. van het dorp gewenscht werd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 123