118 Ver- de Billilon-Maalschappij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij de Algemeene Nederlandsche Gasverlichting- en warmingmaatschappij De Minnesota Land-Company verkeert in staat van liquidatie de ongelukkige afloop der Mijncompagnie Nederland is van algemeene bekendheid. d. Inrigtingen van verschillenden aard. 1°. Brood- en Meelfabriek. Evenal in de voorafgaande jaren was de toestand der fabriek in 1876 gunstig te noemen. Hoewel door een belangrijk ongeluk aan de groote stoommachine der meelfabriek de exploitatie zeer vertraagd werd, is toch eene hoeveelheid vermalen van 2670 last tarwe en 173 last rogge, tegen 2686 last tarwe en 209 last rogge in 1875. In de broodfabriek bedroeg de hoeveelheid brood van alle soorten die afgeleverd werd 4,612,363 kg. tegen 4,525,751 in 1875. Om bij de uitbreiding der Gemeente het débouché te vergemakkelijken en tevens aan de depothouders de gelegenheid te geven om het brood spoedig en in verschen toestand te bezorgen, werd besloten tot het oprigten eener tweede bakkerij in het Noordelijk ge deelte der Gemeente. Deze bakkerijdie thans in aanbouw is, ligt achter de Alexanderskazerne op de terreinenbeboerende tot het bouwplan van de heeren de Lint c. s.dat door den Raad is goedgekeurd. Deze bakkerij zal voor dat gedeelte der stad en voor Scheveningen goede diensten bewijzen. De broodprijzen waren iets hooger dan in het vorige jaar, tengevolge van de aanmerkelijke stijging der graanprijzen; zij werd bepaald als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 124