120 De gemiddelde prijzen waren: rundvleesch 0.92 5 kalfsvleesch - 1.10 schapen vleesch - 0.90 per kg. 3°. Vereeniging: Goed en goedkoop vleesch. Deze vereeniging telde op 31 December 11.115 leden. In den loop van het jaar werden geslagt: 201 runderen, wegende 52,753 kg. 136 kalveren, 9,940 Reeds in het Verslag over 1875 werd herdacht, dat in 1876 een tijdvak van 25 jaren zou zijn verloopen sedert de invoering der Gemeentewet. Een uitvoerig overzigt te geven van dat tijdvak ligt niet in onze bedoeling; de Gemeenteverslagen zijn daar om, zoo volledig mogelijk, al wat 'sGravenhage en Scheveningen betrefthet vele goede en het minder gelukkigein herinnering te roepen. Een enkel woord echter mogen wij niet weêrhouden: vergelijkt men toch de bevolking der Gemeente op 1 January 1851 met de tegenwoor dige dan ziet mendat die toen 70,242 zielen bedroeg welk cijfer thans tot 104,095 is geklommen, eene ver meerdering met ongeveer 50 pCt., die voor een niet onaanzienlijk gedeelte is toe te schrijven aan vestiging van familien van buiten af. Doch niet alleen in bevolkingmaar minstens even zeer in uitgebreidheid is de Gemeente toegenomen. Hoevelen onder ons herinneren zich niet, dat het ge- heele Willemspark en het Anna Paulowna park met de aanliggende straten niet bestonden, dat er van uitbreiding in het Kleine Veentje en in den Zuster-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 126