422 Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 23sten April 1877. De Secretaris, K. v. d. HEUVEL. De Burgemeester, F. G. A. GEVERS DEYNOOT. De Raad herdacht deze omstandigheid, door aan de zeven genoemde leden een feestmaaltijd aan te bieden in het Groot Stedelijk Badhuisterwijl de heer Burge meester in de zitting van 17 October zijne medeleden met eenige hartelijke woorden gelukwenschte en de hoop uitsprakdat zij nog lang ten nutte der Gemeente zouden mogen werkzaam zijn. Sluiten wij ons. Verslag met de betuiging van in stemming met deze woorden en den wensch, dat het den verslaggever over 25 jaren gegeven moge zijn met even veel voldoening terug te zien op het afgeloopen tijdvak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 128