9. 8°. 1°. 2°. 3°. Bij Een gedenkpenning op het beleg van GibraltarAn. 1783 en vier stuks oude duiten. (Gevonden bij het uitbaggeren der beek langs de Zee straat). 5°. 6’. Verder zijn gekocht: Eene teekening, voorstellende het kasteel Boekhorst, A". 1624, door R. Roghman. Een schilderijvoorstellende het Mauritshuis aan de zijde van den Vijver, door J. F. Valois. Een penning op den dood van Johan van Oldenbab- nevelb (v. Loon, 2de deel, blz. 109 n°. 2). Een zilveren penning op de overwinning van den zeeslag bij het Slaak, A". 1631; Een zilveren penning op het vertrek van Kabel II van Schevemngen naar Engeland, A°. 1660. Portret van Willem IV. Portretten van schilders, letterkundigen, enz, Plan van eenige morgen bouw- en weiland, gelegen aan de N. O. zijde van den Scheveningschen weg nabij SeheveningenAn. 1780. haar verslag over 1875 veroorloofde zich de Commissie de aandacht van Burgemeester en Wethouders te vestigen op den minder gunstigen staat van het schoorsteenstuk van Hannema in de Trouwzaal ten Raadhuize. Zij mag thans niet nalaten te vermelden, dat Uwe Vergadering de herstelling dezer schilderij opdroeg aan den heer W. A. Hopman die dit werk wederom met den besten uitslag mogt volbrengen. Het Gemeente-Museum werd in 1876 bezocht door 2230 personen. De Commissie legt hierbij over hare rekening, aanwijzende aan ontvangsten f 1444.82, aan uitgaven f 572.86, zoodat zij sluit met een batig saldo van f 871.96. Aan het slot van haar verslag moet de Commissie met leed wezen nog melding maken van het overlijden van den Concierge van het Museum, den kunstschilder P. P, Schiedgbs, op den 4”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 144