9. De Commissie voornoemd, C. A. v. d. Kemp, Voorzitter. J. M. Stobbeeingii Secretaris. lsten December 11.na eene ongesteldheid van slechts twee dagen. De gunstige aanbevelingen, welke den 5den Junij 1871 tot zijne benoeming leidden, heeft hij in zijne betrekking vol komen bevestigd. In hem heeft het Gemeente-Museum een zeer verdienstelijk en naauwgezet ambtenaar verloren. Bij resolutie van 18/22 December 11.heeft Uwe Vergadering op voordragt onzer Commissiede betrekking van Concierge voorloopig voor den tijd van één jaar opgedragen aan mejufvrouw C. P. van Spkonsen, wed. P. P. Schiedges.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 145