li l1 10. 10. I i 1/ OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan - Artikelen. Artikel. Onderdeel. A rtikel. Artikelen. Transport f 712,995,92s 1 oni- f 326,867.31s, 68,942.08* uit 2 a. 326,867.31 6,458.15 208,716.15 c. Op publieke huizen. 462.— 6,920.15 262,675.05 c. Gedistilleerd 3 d. Likeuren f 106,388.60 1°. op de gebouwde 1035.98 belasting 273,955.21 Op de personele belasting. 548,766.90 381,379.79 ■.‘•■lasting. Transporters] f 1,595,551.29 712,995.92* Transporterey L. Inkomsten .bezittingen. Onderdeden in de artikelen begrepen. Onderdeden in de artikelen begrepen. Opcenten I’s Rijks i” belastingen 36,809.90 I f 53,958.90 Batig saldo der rekening van 1873 Onderdeel. °\f 32,132.18* ieu 2°. Andere directe belastingen. opi directe I Aandeel ■emeente in de vpbrengst der 4/5 gedeelte der personele de belasting vani Rijks personele i van den houthak,; i grasgewas, pacht en visscherijop-' van regenwater- Huren en pachten van hui-' zen en landerijen, renten van kapitalen, grondrenten, tienden, cijnsen, erfpachten, opbrengst pacht van van jagt brengst a. Op de honden I bakken \b. Winsten (batig slot) uit on- dernemingen van nijverheid, door de gemeente geëxploi- teerd of waarin de gemeente i aandeel heeft Batige sloten,», van vorige dienst- jarcn. Hoofdelijke om- a. Gewone hoofdelijke slagen. slagen a. Op de grondbelasting: op de ongebouwde eigendommen c. Opbrengst van afgekochte belastingen in natura, of verpligting tot arbeid of levering ten behoeve van gemeentewerken (Art. 239). 548,766.90 j |c. Opbrengst van wegen, vaar- ten, sluizen en andere wer ken bidten de gemeente welke voor rekening der ge- i meente worden onderhouden. van b. Geslagt b. Omslagen voor bepaalde doeleinden, bijv, voor aan leg of onderhoud van wegen, I voor nacht- en brandwacht voor verlichtingvoor rente en aflossing, enz. I Belastingen op ja. Gemaal ■voorwerpen Jverbruik. i marking en. b. Beschikking uit het ver- j moedelijk slot der rekening van 1874 ,b. Op tooneelvertooningen en andere openbare vermake lijkheden, enzI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 147