10. 10. I 8 I BEDRAG l’ER OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan- merkingen Artikel. merkingen. Artikelen. Onderdeel. Artikelen. Artikel. 4901.78 ƒ2,248,770.75 de gemeente ver- gehuldigde lasten. I 34,57845 198.26 5100.04 15 a. 1319.00 5221 53 s 2.93 3579.85 Transport ƒ4,214,197.30 r i 5221.53 ‘I Totaal, 4,259,092.32 Onderdeden in de artikelen begrepen. Gelden voor an- i deren in ontvangst i genomen. Onvoorziene ontvangsten. 8 s Restitution eu verdere bijdragen Onderdeden in de artikelen begrepen. Transport^ f. Noor militie, kazernering! en inkwartiering (restitutie! van kosten door het Rijk, enz.)I p van tienden, vaste i hurengrondpachtenenz. 34,573 45 14 Afkoop van aan Afkoop 4901.78 1/4,248,770.75 b. Voor politie (bijdrage in de kosten van het huis van bc- waringverhaalde vervoi- gingkosten, enz). c. Voor onderwijs (bijdragen van andere gemeenten voor' onderwijs van aldaar wo nende en in de gemeente ter school gaande kinderen, ver-1 kochte school behoeften). d. Voor wegen en andere open-' bare werken (bijdragen vanj andere gemeentenvan pol derbesturen particulieren enz., in de kosten van aan leg en onderhoud van wegen, vergoeding van de gasfabriek voor straatwerk bij het leg gen of verleggen van gas pijpen enz.) e. Voor lasten (teruggevorderde grond-, polder- en andere lastenwelke door de huur i ders of gebruikers der be-! trokken gronden en erven moeten vergoed worden, ver haalde proceskosten, enz.) Transporter^ f Onderdeel. Voor armwezen (restituiën' van gemeente- en armbestu ren teruggave van verple- gingkosten van bedelaars bedrag van hetgeen op na latenschappen of pensioenen van bedeelden of verpleeg/ den is verhaaldenz 1/

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 149