11. 11. f L •S S g s p OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan merking merkingen. Artikelen. Artikel. Onderdeel. Onderdeel. Artikel. Artikelen. Transport f 1 der 2 2,980 65 64,143.93» 15,882.10 2,794.27 82,820.30» 11,632.80' 58,180.56»! Lasten. 3 festitutiekosten. 7,711.50» -\f 2,804.72 2,804.72 2,221.79 Transporters f f 153,738.88» Onderdeden in de artikelen begrepen. Bestuur gemeente. Onderdeden in de artikelen begrepen. Transporters 9,933.29» 92,753.60 Nadeelige sloten van vorige dienst- ten. f 26,574.20 a 16,992.90» b Ontvangloon der opcenten op de hoofdsom der grond belasting. Aandeel der ge meente in de kwade posten. c. Ontvangloon der opcenten op de hoofdsom der perso- I nele belasting. Aandeel der gemeente in de kwade posten d. Kosten van perceptie der plaatselijke belastingen (niet die der zoogenaamde heftin- gen welke begrepen moeten I worden onder de kosten der i betrokken publieke werken. Zoo zullen de jaarwedden van tolgaarders op den post wegendie van sluiswachters op den post sluizenenz. die van marktmeesters op den post markten moeten gebragt worden.) Kosten van vervolging a. Jaarwedden van burgemees ter, wethouders, secretaris en ontvangerpresentiegeld der raadsleden. Jaarwedden van en toelagen aan ambte naren en bedienden ter secre-. tarie en aan wijk- en buurt-1 meestersschrijfloon en, kos ten van aanplakken en om roepen b. Onderhond (of huur) vani het gemeentehuis en kosten I van huisraadverwarming I en verlichting. Schrijfbe hoeften en drukwerk. Aan koop van boekwerken, bla den en tijdschriften. Kosten van het archief. Zegels van betaling- en verantwoor- dingstukken. Briefporten en vrachten enz. I 92,753.60 iedische politie. Jaarwedden van en toelagen’ aan keurmeesters en verdere beambten en aan commis-i sien. Keuring van levens middelen en slagtvee. Kosten van drinkwater. Toezigtopl de prostitutie b. Buitengewone onkosten I als: kosten van geldleenin-j genkosten vallende op den verkoop van eigendommen proceskosten a. Grond-dijk- en polder- lastenvaste huren van be klemde grondenkosten vallende op verhuringen en verpachtingenontvangsten van rentenbrandassurantie van gebouwen en alle overige lasten, waarmede eigen dommen en inkomsten zijn bezwaard Perceptiekosten aAandeel der gemeente in de en kwade posten. kwade posten op Rijks per- I sonele belasting. (Wet 20 I December 1865, Staatsblad I n°. 139) c. Verkiezingen, kadastrale stukken, burgerlijke stand en bevolkingregisters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 151