H. 11. I II 1 OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan- merkingnl merkingen. Artikelen. Artikel. Onderdeel. Artikel. Artikelen. 153,738.88’ Transport's 379,174.98 1°. Lager onderwijs: Gemeentepolitie. 7 146,462.— I 15,924.97’ 800.— 10,276.75 54,287.57’j 211,026.32’ 8 228.22 228.22 14,181.55 14,181.55 2°. Middelbaar onderwijs: Kerkelijke zaken. 10 45,350.34 \f 379,174.98 L. Onderdeden in de artikelen begrepen. c. Kosten der straatverlich ting c. Subsidien scholen Onderdeden in de artikelen begrepen. Transpor t\f Onderdeel, i Transporter f 163,038.92 10,583.81’ I I Onderwijs, kuns-' ten en weten- schappen. d. Bijdragen aan andere ge-1 meenten voor onderwijs al-l daar verstrekt aan kinderen j die binnen de gemeente wonen predikanten, kos- 9 Schutterij. a. Subsidien voor bouw of herstel van kerken en pas- torien Nationale militie. Loting, transport, inspectie, enz. Kazerneringinkwar tiering f Transporter f 379,174.98 U a b. Toelagen aan pastoors, kapelaans, ters, organisten e. Alle overige uitgaven, als:| schoolmeubelenschoolbe- hoeftenverwarming en ver-1 lichting. Kosten der plaatse- lijke schoolcommissie, kos ten van prijsuitdeelingen van normaallessen, van ver gelijkende examens. Kosten vallende op het innen der schoolgelden a. AIgemeenepolitie. Jaarwed-! den van en toelagen aan den commissaris van politie veldwachterspolitieagen- ten, nachtwakers enz. Kos-i ten van wachthuizen met! die van verwarming en ver-1 lichting. Bureaubehoeften, i Kosten van het huis van be- waring en bezoldiging van! den cipier. Kosten van trans- port en verpleging van politiegevangenen. Geheime! kosten van politie b. Kosten van de brandweer.) J aarwedden van brandmees- ters en hooistekers. Aan koop en onderhoud vani brandbluschmiddelen a. Jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend personeel; vergoeding voor gemis van vrije woning; bijdragen tot de pensioenen van onderwijzers a. Jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend personeel, bijdragen tot de pensioenen! van oud-onderwijzers c. Andere uitgaven b. Onderhoud (of huur), aan- en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond) aan bijzondere gemis oud- 90,379.79

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 152