I 11. 11. f I •3 S.Ö g I ël o a i OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan merkingen merkingen. Artikelen. Artikel. Onderdeel. Artikel. Artikelen. Transport f 163,038.92 Transport'f 200,766.29 5°. Athenaea: 3,826.02 d. Alle overige uitgaven 18,749.88 30,201.611 1,350.— 1,464.44 2,661.45 c. Alle overige uitgaven 299,897.25 Armwezen. instellingen 93,905.31 i. Restitutie van onderstand. c. Alle overige uitgaven 27,494.64 L \f 379,174.98 Transportere f 121,399.95 I 3°. Gymnasiën scholen Onderdeelen in de artikelen! begrepen. I Onderdeelen in de artikelen begrepen. '\b. Onderhoud (of huur), aan- j en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van I grond) 67,579.345 4°. Clinische scholen: 3,825.57’1 a. Subsidien aan i van weldadigheid. 379,174.98 7°. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst en' wetenschap, voor musea,; boekerijen enz \c. Alle overige uitgaven 679,072.23 b. Onderhoud (of huur), aan- en verbouw van lokalen en i woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond) c. Kosten van plaatsing en ver zorging van bedelaars en landloopers. (Alt. 66 der wet van 28 Junij 1854 {Staatsblad n”. 100). b. Onderhoud (of huur), aan-| en verbouw van lokalen enl woningen (met inbegrip der I kosten voor aankoop van grond) a. Jaarwedden en toelagen van' het onderwijzend personeel bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers d. Kosten van overbrenging, plaatsing en verzorging van behoeftige krankzinnigen a. Jaarwedden en toelagen aanl i het onderwijzend personeel bijdragen tot de pensioenen j van oud-onderwijzers en latijnsche c. Subsidien scholen a. Jaarwedden en toelagen aan! het onderwijzend personeel bijdragen tot de pensioenen I van oud-onderwijzers b. Onderhoud (of huur)aan- en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der’ kosten voor aankoop van! grond) I 6°. Uitgaven ten behoeve van andere scholenals bijv, bewaar-, naai- en breischo- len, muziek-, zang-, gym nastic- en zwemscholen. aan bijzondere Onderdeel. i Transportere f 200,766.29 f 379,174.98 r i 8°. Kosten van openbare ver makelijkheden schouwbur gen, volksfeesten, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 153