I hl if 11. 11. I I omschrijving DER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- BEDRAG PER Aan merkingen. Artikel. Onderdeel. Artikelen. Artikelen. merkingen. Onderdeel. Artikel. Transport 121,399.95 679,072.23 Transport 883,263 005 14 74,802.90 .1/ 37,077.37 j 3,918.03 39,509.23 I 164,046.535 69,264.66» 4,069,89» f 5,725.14 4,069.89» Transporters'./ 317,530.85 Transporters f 883,263.00» 200,120.88 I 883,263.00»| Onderdeden in de artikelen begrepen. Onderdeelen in de artikelen: begrepen. 1,907.91 I e. Geneeskundige armverzor ging. Jaarwedden van genees kundigen (vroedvrouwen). Kosten van geneesmiddelen. (Kosten der gemeentelijke; apotheek). Kosten der koe-1 pokinentingi b. Kamer van koophandel en| fabriekenbeursgebouwen marktenwagenkranen enz .Jaarwedden en toelagen aan marktmeesterswaag- meestersenz en alle kosten van nieten, wegen, keuren en dergelijke. Kosten van den ijk. Toelagen voor brievenvervoer, posterij en telegraafkantoren Subsi- diën aan ondernemingen van openbare middelen van ver voer e Havens, vaarten, kanalen, sluizenkaaimurenriolen pompen en regenbakken. Jaarwedden van havenmees ters, sluiswachters enz. Kosten der begraafplaats en van het begraven. Jaar wedden van doodgravers opzigters d. Straten en pleinenwegen voetpaden, bruggen, plant soenen en wandelplaatsen. Ponten. J aarwedden van tolgaarders en brugwachters en onderhoud hunner wo ningen a. Subsidiën aan maatschap pijen van landbouwtoe lagen aan veeartsen. Kosten der gemeentelijke stieren houder ij Onderhoud van eigendommen en kosten van open bare werken en inrigtiugen niet in de vorige rubrie ken begrepen (met inbegrip der kos-{ ten van aanknnn I der 1 gronden.) i b. Huizen, landerijen enz.,| naar het burgerlijk regt' eigendommen der gemeente. (Art. 229) c. Openbare gebouwen (huizen, torens,'poorten enz.) Klok ken en uurwerken. Jaar wedden van klokkenisten en klokkenluiders \a. Algeineene kosten van het j beheer der openbare werken j (voor zoo verre die niet vatbaar zijn voor bepaalde; aanduiding), jaarwedden en toelagen aan architecten en opzigters. Loon van werk lieden in vaste dienst bij de aankoop gemeente. Kosten van eigen benoodigdej fabricage en kosten van !n materialen (voor zoo verre die niet in andere kolom men kunnen worden ver deeld) Alle overige uitgaven voor; het armwezen. Administra-j tiekostenwerkverschaffing, kosten van bedeeling ofj verpleging van behoeftigen! (hetzij voor eigen rekeningi hetzij voor rekening van' anderen) enzi 13 i Landbouw, nij verheid en handel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 154