11. 11. i 'j OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER jian- jdan- meriting en. Artikelen. Artikel. Onderdeel. Onderdeel. Artikel. Artikelen. Transport 3,408,244.85 \f 138,550.00 138,550.00 Schuldaflossing. I 195,200.00 183,203.91s 195,200.00 Geldbelegging. 83,933.03 159,653.94 34,47140 367,583.18s 34,471.40 van 134,905.89 2,011.60 33,768.51 s 33,768.51“ 29,998.55 1,026,350.79 Totaal i/3,814,878.26 2,207,450.99 s 2,524,981.84“ 1/3,408,244.85 j Tramportere I meriting et. Onderdeden in de artikelen begrepen. 5,923.39 46,252.43 Onvoorziene uitgaven. Onderdeden in de artikelen begrepen. 92,323.19 5,827.68“ 11,013.47“ 25,359.68 6,832.10s 4,886.40 4,872.40 9,827.98 11,691.36 Pensioenen, lijf renten, wachtgel den. Toelagen aan ond - ambtenaren en aan weduwen van ambtenaren. 4,643.49s Transport] f 317,530.85 883,263.00s üitkeering van gelden voor ande ren in ontvangst genomen. a. Aankoop van rentegevend goed. Plaatsing van gelden op hypotheek (alles met in begrip der kosten) b. Afkoop van de door de ge meente verschuldigde lasten. Rente van ge- meenteschuld. j (j Alle overige uitgaven voor inrigtingen van openbaar nut (telkens het bedrag van ei ken post afzonderlijk aan te wijzen). Kosten van de zeebadinrigting te Scheveuingen van het ophalen van asch en vuilnis. den aanleg der duin waterleiding. van den bouw van een locaal voor deSchutterij der waterleiding der exploitatie van de gazfabriek voor aankoop steenkolen een er proefneming met I het tonnenstelsel Aanleg straat Zool. Tuin en Wassenaarsche brug riool Koningskade. wegen, plan van v.Stolk Dempen van slooten Bouw der school Zuidwal. Voorziening behoeften van- schoolgebouwen Straten Kleine Veentje Maken van riolen Straat, kaaimuur Schelpsloot' Ameublement voor het Bad huis Kosten van de overneming bedoeld bij art. 27 van het gascontract van 3 Mei 1844.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 155