’s Gkavenhage 30 December 1876. Bijlage 15. Onder verwijzing naar de toelichtinggegeven bij het voorstel tot verhooging van den post van uitgaaf voor het Gemeente- Badhuis en verder naar de hierachter voorkomende opgaven, kan de Commissie van bijstand in het beheer dier Gemeente- instelling in het mededeelen van bijzonderheden kort zijn. Bleven de finantiële uitkomsten ver beneden die der laatste jaren, van eene andere zijde kan de Commissie met voldoening over het afgeloopen exploitatiejaar spreken. Op nieuw mogt zij van verschillendewaaronder hooggeplaatste logeergasten de bewijzen van hooggewaardeerde tevredenheid ontvangen, en kan zij met genoegen vermelden, dat familiën, die sedert verscheidene jaren de trouwe gasten van het Badhuis zijn, ook nu weder hun jaarlijksch bezoek brengen, en de be lofte tot wederkomst voor het volgende saizoen hebben gedaan. Die familiën maken de vaste kern van bezoekers uiten op hun verblijf wordt de meeste prijs gesteld. Daarbij komen dan de Duitsche familiën, thans meestal uit Pruissen, gelijk vroeger grootendeels Oostenrijkers het Badhuis bezochten. Aan de tafel namen dit jaar regelmatig plaats velen, die de nieuw gebouwde Galeries bewoonden. Des Zondags bragt veler trouw bezoek, met dat van vele personen uit andere plaatsen vermeerderd, buitengewone drukte te weeg, zoo zelfs dat de schikking der gasten en de bediening zeer werdt bemoeijelijkt. Het ongeduld van sommigen bragt eenmaal zelfs eenige stoornis aan, waartegen voor het vervolg maatregelen werden genomen, die goed werkten. De verwachting dat dit jaar voor de exploi tatie bijzonder gunstig zoude wezenwerd door het voortdurend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 157