15. 4564 Junij Julij Augustus September October 2512 16535 24228 7777 404 303 1349 1968 883 61 regenachtige weder, in den nazomer te leur gesteld. En rekent men gewoonlijk, zoo als in ons vorig verslag werd opgemerkt, op 70 goede dagen, thans konde men slechts 40 tellen. De maand September, anders zoo voordeelig, viel buitengewoon tegenen de enkele fraaije dagen in October konden het geleden verlies niet herstellen. Het sierlijke tweede terras met zijne breede stoep en het bloemperk aan de landzijde droegen ieders lof weg. De verma kelijkheden liepen goed af, de vuurwerken gelukten goed; het laatste moest evenwel bij herhaling om het ongunstige weder worden uitgesteld. In de maanden Augustus en September werd in navolging van vreemde badplaatsentweemalen ’s weeksdes ochtends ten 8 ure koraal en ander muzijk gegeven door de hoornblazers van het regiment jagers. Deze nieuwe afwisseling gaf veel genoegenen lokte zelfs verscheidene Hagenaars tot een vroeg bezoek van het Badhuis uit. De zuster van den directeur, gewoonlijk te Parijs gedomici lieerd, die in de laatste 2 jaren haren broeder in het beheer ter zijde stond, werd tegen het einde van het saizoen ernstig ongesteld. Een aanvankelijk herstel werd door een nieuwen aanval harer ziekte gevolgd, die in het overlijden der vrouw eindigde, wier goede en trouwe diensten hulde verdienen. Het aantal baden overtrof eenigermate dat van 1875. Gedu rende de -warmte, die in Julij en Augustus heerschte, was het bijzonder druk op het strand. Er zijn genomen 51456 Dit is te zamen 56020 tegen 54571 in 1875. Tot leedwezen der Commissie moet hier vermeld worden, dat zich in dit badsaizoen een treurig ongeval heeft voorgedaan. Buitenbaden. Binnenbaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 158