13. De Commissie voornoemd, J. P. Vaillant, Voorzitter. Op den morgen van 1 Augustus, terwijl de zee wel niet onge schikt was voor het badenmaar door sterken golfslag bijzondere voorzigtigheid noodig maakte, werd een jong man, die gewoon was zich dagelijks te baden, en met de zwemkunst niet onbe kend wastochzoo ’t schijnt in een oogenblik van mindere waakzaamheid, plotseling van den grond opgenomen, en door de golf meegesleept. Zijn lijk werd eenige dagen later op de Noordhollandsche kust teruggevonden. De badmeester en het ervaren badpersoneel waren trouw op hun post, maar buiten magte den drenkeling te redden, niettegenstaande alle pogingen daartoe werden in het werk gesteld. Eene der meest bekende badvrouwen overleed plotseling, ten gevolge eener beroerte, die haar in zee overviel. De badkoetsenwaaraan dit jaar veel geld besteed ishebben gedurende het saizoen, door de doelmatig genomen voorzorgen van den badmeester, weinig schade geleden, van de najaars stormen. De groote kosten, die er aan besteed zijn, zullen veel minder herstellingen dan gewoonlijk noodzakelijk maken. Even als ten vorigen jare wordt hier een finantiëel overzigt achteraan gevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 159