3 9 n°. 437, n°. 440, tot aanvulling van de derde Afdeeling van het 7de Hoofdstuk der Algemeene Politie verordening, vastgesteld 20 Junij 1876. twee Belastingverordeningen. als: n°. 442 en n°. 443, ter aanvulling der Verordenin gen, regelende het bedrag en de grond slagen van het schoolgeld voor de leerlingen van de Hoogere Burgerschool en voor die der Burger dag- en avondscholen van mid delbaar onderwijs, vastgesteld 28 Novem ber 1876 en goedgekeurd bij Kon. besluit van 31 December 1876 n°. 42. Verder werden vastgesteld Tarief en voorwaarden der levering van duinwater, vastgesteld 14 Maart 1876; 441Verordening op de kostelooze plaatsing van leerlingen op eenige inrigtingen van middelbaar onderwijs, vastgesteld 30 Oc tober 1876; benevens twee Instructienals n°. 438en 439voor den Directeur en voor den Administrateur-boekhouder der Gemeen te- gasfabriekenvastgesteld 28 Maart 1876. Geen dezer Verordeningen werd door hoogere auto riteiten vernietigd of geschorst. Van de voornaamste in den Gemeenteraad behan delde onderwerpen is de beknopte en zakelijke opgave als volgt: Oprigting van een abattoir. Gemecntebegrooting voor 1877. Gemeenterekening over 1875.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 15