I 14. L I T. Te zamen of f 0.19 per Ms. 126 350.53 372 kgr. per 1000 M3. B. Opbkengst van de Duinwatekleiding. het Tarief 35 070.74 s 580.00 140.00 78 203.835 35 791.34 5 188 505 Door de stoompompwerktuigen werd voor het opbrengen van het water verbruikt 212,750 kgr. steenkolen of 212 750 X 1000 571 500 Door de particuliere perceelen en de scholen werd opgebracht een bedrag van: Volgens art. 1ABCD van b. Gemeentegebouwen volgens abonnement c. Gemeentescholen 35 791.34 5 i De exploitatiekosten met inbegrip der renten van het aan- legkapitaal hebben bedragen De kostende prijs van het water was dus 126 350.53 -üf(ïiT 0,23 per M 04a UtM) Het aanlegkapitaal en de afschrijvingen buiten rekening latende leverde de exploitatie een voordeelig saldo van 23 727.63 op of ruim 1 pCt. van het aanlegkapitaal. Deze uitslag mag voor het le volle exploitatiejaar zeer gunstig worden genoemd. Het gedeelte van den aanleg dat voor rekening van de Gemeente werd uitgevoerd (zie verslag 187475) bedroeg: bij den eersten aanleg38 291.40 nadere uitbreiding- 21 065.93 dienstjaar 187576 - 18 846.505 Te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 170