ifc 14. Op welk verbruik van water moet in deze worden gerekend? Nadat de duinwaterleiding in Amsterdam een vijf en twintig tal jaren in werking is, wordt daar verbruikt 1OOOO AP per dag of 30 liter per inwoner. Deze hoeveelheid kan echter niet tot maatstaf worden ge nomen, omdat in de laatste jaren de toevoer van water niet voldoende en op enkele dagen slechts een geringe drukhoogte in de stad voorhanden was. In het algemeen wordt aangenomen dat met 30 liter per eene gemeente als dl ongegronde vrees van de ontoereikendheid der Duinen om op den duur de vereischte hoeveelheid water te kunnen afleveren. Het komt mij voor dat het voor de Gemeente-onderueming •van het hoogste gewicht is om aan te toonen dat bij een goed beheer voor een dergelijke vrees geene redenen bestaan, en dat het gemeente-belang het medebrengt om zoo spoedig mogelijk de grootst mogelijke hoeveelheid water te leveren. Bij dit onderzoek stellen wij ons de navolgende vragen ter beantwoording: Op welk verbruik moet voor eene gemeente als deze op den duur worden gerekend? Welke hoeveelheid water kan uit de Duinstreek, gelegen tusschen Scheveningen en het W assenaar sc he Slag, jaarlijks verwacht worden Welke hoeveelheid als maximum kan met de tegenwoordige inrichting der Duinwaterleiding per dag worden geleverd en welke zal dan ongeveer de kostende prijs van het water zijn? Welke uitbreidingen zullen de verschillende onderdeelen der waterleiding moeten ondergaan, om een voortbrengend vermogen te verkrijgengelijk staande met dat der Duinen? Slotbemerkingen. 1°. 2°. 3°. 4°. 5°. 1°.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 172