14. •rd 'ai hoofd eene tamelijk goede voorziening voor gewone huiselijke doeleinden van water plaats heeft, dat deze hoeveelheid tot 80 liter klimt, wanneer het verbruik tevens voor industriëele en andere doeleinden wordt toegelaten. In eene gemeente als Gravenhagewaar het verbruik tot industrieële doeleinden nimmer zoo belangrijk zal worden als in de fabriekstedenmag de laatstgenoemde hoeveelheid van 80 liter ook wanneer van tijd tot tijd water voor het doorspoelen der rioolen moet worden gebezigd, als een maximum worden beschouwd. Rekent men daarbij op eene bevolking van 150,000 zielen, dan verkrijgt men eene hoeveelheid van 0.080 x 150000 12 000 M’ per etmaal, die voor deze gemeente als een maximum is te beschouwen. Bovenstaande wijze van berekenen wordt gewoonlijk toegepast bij het vaststellen der grondslagenwaarnaar eene watervoor ziening moet worden ontworpen voor eene gemeente, waar zulke inrichtingen niet bestonden en waar dus geene gegevens voorhanden zijn. Zoo men gebruik wil maken van de gegevensdie de exploitatie in den Haag aan de hand heeft gedaan, dan wordt die berekening anders. Op bladz. 2 is aangetoond dat het dagelijksch verbruik in het eerste exploitatiejaar 234 liters bedroeg per perceel, dat in genot was van duinwater. De grootste verbruikers, het station van den Hollandschen ijzeren spoor en de kazernen waren toen reeds aangesloten. Later zijn de Landsgebouwenhet station van den Rhijnspoor benevens de Brood- en meelfabriek bijgekomen, zoodat het ge middeld verbruik per perceel tegenwoordig 250 liter per dag bedraagt. Daar zulke groote verbruikers als de bovengenoemde onder de bestaande omstandigheden niet meer te verwachten zijn, zal de laatstgenoemde hoeveelheid van 250 liter per dag en per perceel weder verminderen bij de toeneming van het aantal particuliere verbruikers. Houdt men echter om ruim te rekenen dit cijfer aanen rekent men in deze gemeente met 150 000 zielen 37 500 per

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 173