14. 2°. F-l- fe -t -r y Welke hoeveelheid water zal uit de Duinstreek, gelegen tusschen Scheveningen en het Wassenaar sche Slag, jaarlijks kunnen verwacht worden? De duinstreek tusschen Scheveningen en het Wassenaarsche Slag beslaat eene oppervlakte van 1800 Hectares. Hiervan moet echter afgerekend worden een strookwaar de gevallen regen grootendeels hetzij naar zee of naar de lager gelegen landen wegstroomt. De oppervlakte van deze strook kan op 300 Hectarenen dus het gebied waaruit de gevallen regen ten bate van de Duinwaterleiding komt op 1500 Hectaren geschat worden. Volgens de waarneming in de duinen bij Vogelenzang bedraagt de hoogte van de jaarlijks gevallen regen gemiddeld 75 centi meter. Het gedeelte dat hiervan verloren gaat door verdamping of dat door de planten wordt opgenomen is moeijelijk met juistheid aan te geven. Meestal rekent men dat 50 pCt. onder deze invloeden ver loren gaat, hetgeen in de duinstreek zou overeenkomen met eene nuttige hoogte van 37,5 centimeter. Men moet echter in aanmerking nemen dat de verdampingen in de duinen veel kleiner zijn dan op andere terreinen, omdat de gevallen regen zeer spoedig in het zand dringt en daardoor beschut wordt tegen de directe werking van de buitenlucht. Tevens wordt in de streek in minder graad dan in andere streeken water opgenomen door de planten, die daar zeer schaarsch zijn. ceelen (4 inwoners per perceel) en dat in alle perceelen duin water wordt gebruikt, dan verkrijgt men eene hoeveelheid van 0.250 x 37 500 9375 M3 stel 10000 M3 per etmaal. De bovenstaande berekening is zoo ruim genomen dat men dus veilig kan aannemen, dat een dagelijksch verbruik van 12 000 M3 voor den Haag gerust als een maximum kan worden aangenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 174