14. t S Men zou dientengevolge genist kunnen aannemen dat de effectieve regenhoogte meer dan 37,5 centimeter bedraagt. Veiligheidshalve zullen wij echter slechts rekenen op eene regenhoogte van 35 centimeterzoodat op een hectare per jaar kan opgezameld worden eene hoeveelheid van 3500 M3. I Men zal welligt tegen deze berekening kunnen inbrengen dat in sommige drooge zomers de jaarlijksche regenhoogte minder is dan 75 centimeter, zoodat op 3500 M3 per hectare en per jaar niet te rekenen valt. Hiertegen zij opgemerkt dat in het duin het water op eene zekere diepte vergaderd blijft, zoodat het overtollige water van een nat jaar een volgend droog jaar ten goede zal komen. Als bewijs hiervan kan gemeld worden dat niettegenstaande de langdurige droogte van den laatsten zomer op een afstand van slechts 100 Meter uit het eerste kanaalpand het water in de pannen werd gevonden op ongeveer één Meter diepte in het zand en op 50 centimeter hoogte boven het kanaalpeil. De gemiddelde regenhoogte wordt dus altijd en met regt tot grondslag voor bovenstaande berekening genomen, zoodat dus in de duinstreek jaarlijks eene hoeveelheid zal kunnen ver kregen worden van: 15 000 000 x 0.35 5 250 000 M3 of ongeveer 15 000 M3 per dag. Hier behoort de opmerking vooraf te gaan dat onder „de tegenwoordige inrichting” wordt verstaan de inrichting van de hoofdorganen van de waterleiding. Enkele uitbreidingen, zooals de buizenleidingen enz., moeten echter verondersteld worden nieuw te zijn. 3°. Welke hoeveelheid als maximum kan met de tegenwoordige inrichting der Duinwaterleiding per dag worden geleverd en welke zal dan ongeveer de kostende prijs van het water zijn?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 175