12 vak van de 2de Afdeeling en die uitbreiding wordt van jaar tot jaar omvangrijken Eenmaal geordend zijnde levert dit evenwel geen moeijelijkheden op, zoodat wij mogen verklaren dat dit gedeelte van het archief in volkomen orde is. Die verklaring kunnen wij niet in allen deele af leggen ten aanzien van het zoogenaamde oud archief, omdat gebrek aan geschikte ruimte eene goede plaatsing en bewaring in den weg staat. Reeds meermalen ge waagden wij hiervan o. a. met vermelding dat een gedeelte der archieven naar een der zolders was overgebragt; het blijkt nu, dat het daar onvoldoende is geplaatstzoodat wij op dien zolder kasten of loketten zullen doen maken ten einde verwaarlozing te voorkomen. Wij mogen bovendien niet ontveinzen, dat de inven taris van het oud archief, hoe goed en duidelijk bij de rangschikking opgemaakteen zeer onvoldoende wegwijzer is voor het gebruik van dat archief en dat eene beschrijving van hetgeen voorhanden is met een alphabetisch register daarvoor eene grooté aanwinst zou zijnmaar voorloopig wenschen wij ons te bepalen tot het hoog noodige om welligt later tot het wen- schelijke te komen. De verzameling van geschied- en oudheidkundige voor werpen belrekkelijk ’s Gravenhage heeftblijkens het verslag der Commissie van Beheer (Bijlage 9), door geschenken en aankoopen weder uitbreiding onder gaan. Door een talrijk bezoek toonde het publiek zijne belangstelling in deze zaak; met leedwezen ver melden wij hier echter het overlijden van den concierge van het Museum, den kunstschilder P. P. Schiedges, die zijne betrekking steeds loffelijk vervulde; zijne weduwe is thans voorloopig daarmede belast.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 18