14. f Transport .f2 253 000. 8. Nihil. 247 000— Totaal f 2 500000— a. 20 000 de gebouwen 65 000— 0.05 per M3. 6 000 2 500 1 500 2 500 14 000 1 500 15 000 2000 Verdeelt men dit bedrag door de verbruikte hoeveelheid water van ongeveer 3 500 000 M3 (zie den staat op bladz. 11, kolom 7), dan verkrijgt men als kostende prijs: 190000 3500000 Diensthuizen. Hiervan wordt volgens de laatste bepalingen huur geheven, die de daarvoor vereischte rente en onderhoud dekt. Voor de bere kening van den kostenden prijs blijven dus deze beide buiten aanmerking 9. Nadeelige saldo’s gedurende de eerste jaren der exploitatie De kosten door de exploitatie te dekken worden dan: Rente van het aanlegkapitaal f 2 500 000 ad 5°/0 125 000— b. Exploitatiekosten Personeel Onderhoud en schoonmaken van filters en kanalen d°. d°. pompwerktuigen d°. d°. van het buizennet d°. d°. Brandstoffen, olie, vet enz. Gereedschappen Afschrijvingen wegens waarde vermindering Onvoorzien Totaal f 190 000—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 180