14. in. FILTERS. V. BUIZENNET. Bij een gemiddeld verbruik van 15 000 M3 per etmaal kan het maximumverbruik gedurende 12 uren van den dag gesteld worden op 10000 M3 of circa 850 M3 per uur. Het zal somtijds kunnen geschieden dat meer dan 850 M3 per uur wordt verbruikt, doch in zulke gevallen zal het hoogreservoir (dat verondersteld wordt te zijn uitgebreid tot op 2500 M3, zie bladz. 12), in het ontbrekende voorzien. Voegt men een derde machine bij voldoende zijn. Even als voor de filters wordt voor het hoogreservoir geene verdere uitbreiding vereischt. Bij den laagsten stand van het water in den hoogreservoir- bak en met eene gemiddelde drukking in de stad van 23 M. kan zooals vermeld de bestaande hoofdbuis leveren circa 700 M3 per uur. Gedurende de uren dat het verbruik deze hoeveelheid mogt overschrijden, zal het slechts noodig zijn om het water in de bak hooger te houden, ten einde de noodige druk in de stad te geven. Bij een zoo belangrijk verbruik als 15 000 M3 per etmaal zal het echter zeer nuttig zijn om de 10" buis over Scheve- ningen naar den Haag door te trekken, en ofschoon dit niet bepaald noodig zal zijn, is hieronder veiligheidshalve daarop gerekend. Wat de leidingen in de stad aangaat kan men slechts bij benadering nagaan welke uitbreidingen daarvoor worden ver eischt wanneer de bevolking is geklommen tot 150 000 zielen. Wij veronderstellen dan dat de navolgende wijken zullen bewoond zijn: van hetzelfde vermogen, dan zal zulks ruim Geene verdere uitbreiding dan op bladz. 12 aangegeven, is hiervoor noodig. IV. HOOGBESEBVOIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 182