14. i). bij eene goede regeling nimmer 12 000 M3 per etmaal zal te boven gaan. dat uit de Duinstreek tusschen Scheveningen en het Wassenaarsche slagjaarlijks eene hoeveelheid van 5 250 000 M3 of c. a. 15 000 M3 per etmaal kan ver kregen worden. dat met de bestaande inrichting der Duinwaterleiding eene hoeveelheid van 3 500 000 M3 per jaar, of 9 a 10 000 M3 per etmaal kan geleverd wordenwaarbij de kostende prijs van het water op 5! cent per M3 kan gesteld worden. dat bij eene uitbreiding van het voortbrengend vermogen der waterleiding tot 5 250 000 M3 per jaar of circa 15 000 M3 per etmaal de kostende prijs van het water ongeveer 44 cents zal bedragen. Het blijkt dus dat bij eene goede regeling geene vrees be hoeft te bestaan voor gebrek aan water in de toekomst, dat gerust aan alle aanvragen om water kan voldaan worden en dat eene snelle toeneming van het verbruik zeer in het finan- tieël belang van de gemeente is. Om zoo spoedig mogelijk tot een groot debiet te geraken, moet in de eerste plaats het verkrijgen van water in de nieuw aan te leggen straten zooveel mogelijk worden bevorderd en gemakkelijk gemaakt. In de tweede plaats zal het overweging verdienen om aan de aanvragen voor water aan de naburige gemeenten gehoor te geven, Boven is aangetoond dat uit de Duinen circa 3000 M3. per etmaal méér te verkrijgen is dan voor den Haag ooit zal worden benoodigd, en dat deze levering zeer in het voordeel zal zijn van onze gemeente. Werd bij voorbeeld aan de aanvrage van de gemeente Delft voldaandan zou deze levering zeer spoedig tot 5 a 600 M3 per dag klimmen en eene bruto opbrengst geven van minstens f 20 000 per jaar. Daardoor zou reeds dadelijk de exploitatie der Duinwater- c. <1. •S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 185